Wiktionary:Vilkår

Frå Wiktionary - den frie ordboka

Målet med Wiktionary er å skapa ei informasjonskjelde i form av ei ordbok som er fritt tilgjengeleg. Lisensen vi brukar, GNU fri dokumentasjonslisens (GFDL), gjev alle rett til fri bruk av vårt innhald.

Dette inneber at du har rett til å kopiere, modifisere og redistribuere Wiktionary-innhald, so lenge du sjølv følgjer GFDL-reglane, dvs. at du gjev dine brukarar dei samme rettane, og at du godskriv forfattarane av artikkelen.

Viss du sjølv legg inn ein tekst i Wiktionary, samtykkjer du samtidig til utgjeving av teksten din under GFDL. For at du skal vera i stand til å gje dette samtykket, må du anten sjølv ha opphavsretten til det stoffet du legg inn i Wiktionary (fordi du har produsert det sjølv), eller du må ha henta det frå kjelder som alle gjev høve til å utgje stoffet under GFDL, anten fordi innhaldet er fritt for opphavsrettar (t.d. når opphavsrettane er forelda), eller fordi stoffet allereie er gjeve ut under GFDL.

Viss du innarbeider GFDL-materiale frå eksterne kjelder i ei Wiktionary-side, må du naturlegvis oppgje namnet på kjelda.

Viss det er du sjølv som har produsert stoffet, beheld du opphavsretten til det. Du kan seinare gje det ut att eller omlisensiera det i kva form som helst. Men du kan aldri kalla tilbake GFDL-lisensen for den versjonen av stoffet som du har plassert her. Den vil alle andre òg ha rett til å bruka.

NB: Stoff som andre har opphavsrett til, må ikkje leggjast inn i Wiktionary utan løyve!