Wiktionary:Samfunnshuset

Frå Wiktionary - den frie ordboka
Hopp til navigering Hopp til søk
Samfunnshuset
Ordskiftestaden for Nynorsk Wiktionary

>> Legg til eit nytt emne
>> Arkiv

Wikipedia


Innhaldsliste

Vi treng ikkje ein nynorsk wiktionary[endre]

Ein eigen wiktionary på nynorsk er ein særs dårleg ide.

Fordi:

1) Nordmenn trenger å verte eksponerte for sitt eige språk og det gjer en betre ved å skriva mest mogleg nynorsk på no.wiktionary.org.

2) Norsk er eitt språk med fleire, til dels mange, skrivemåtar, nokre på nynorsk og nokre på bokmål. Dokumentasjonen av desse bør stå saman. Det er både meir lærerikt og meir informativt. Ei ordbok som ikkje inneheld heile språket er ei dårleg ordbok.

193.69.113.22 6. mai 2005 kl. 0911 (UTC)

Du som har skrive dette anonymt, tek diverre feil: Det går nok sjeldan bra å blanda målformer. (M.a. difor er Bokmålsordboka og Nynorskordboka to separate verk.) Men det går fint an å laga peikarar att og fram mellom ulike wikiordbøker!
Du er velkomen til å diskutera dette, men registrer deg helst først.
--Verdlanco 6. mai 2005 kl. 0928 (UTC)

Trudde registreringa i no. skulle overleva i nn. Der tok eg i miss. Eg har skrive nynorsk i no.wiktionary i ei tid. No fryktar at det same skal skje i wiktionary som i wikipedia: Nynorsken isolerer seg og det er eit tap for heile språket.

Men fyrst og framst treng vi ein diskusjon om kva vi skal med ein norsk wiktionary. Det eksisterer alt gode ordbøker på nett: dokpro og riksmålsordlista. Det wiktionary kan bli, som rettferdiggjer strevet, er ei sams ordliste som setter dei ulike formane opp jamsides og jamvel tek med dialektformer og ymse slags bruk, i tale og skrift, i Aftenposten og i Sivles dikt.

Bersvend

Hei, Bersvend!
No ser det ut til at denne wikiordboka kanskje vil bli nedlagt, dersom eit underprosjekt i Nynorsk wikipedia vert vellukka. Då kan "puristane" halda seg på Wikipedia, og brukarar av no.wiktionary kan forsøka å halda den blanda.
--Verdlanco 6. mai 2005 kl. 1341 (UTC)
Det er no 2007, og nn.wiktionary ser ut til å vera like daud som ein dronte. Eg føreslår at nn.wiktionary vert frosen som han er, at alle artiklar vert fletta inn i no.wiktionary og at nn.wiktionary fjernast om eit års tid. Bersvend
Ti år seinare og det er fortsatt like daudt her. Det står om nynorske ord på no.wiktionary.org so det er eit under at den nynorske wiktionarien framleis finst. Eg kan skjøne grunnen til at ein nynorsk wiktionary vart laga. Den norske wiktionarien står på bokmål. Noko som ville vore greit var om halvparten stod på på nynorsk slik som på NRK. Då ville det ikkje verka som at bokmål vert "favorisert". På Wikipedia er språkkoden til WWikipedia for bokmål og riksmål" "no", mens den for "Wikipedia på nynorsk" er "nn". Det synest eg er absurd av di bokmål og riksmål ikkje er meir norsk enn nynorsk. Faktisk er nynorsk meir norsk, noko ein ikkje kan nekte for. Difor synest eg nynorskwikipediaen skulle hatt "no" mens bokmålswikipediaen skulle hatt "bm". Eit litt meir nøytralt alternativ ville vore å bruka "nn" på nynorskwikipediaen og "bm" på bokmålswikipediaen. Eg synest heller ikkje noko om namnet riksmål. Det høyrest ut som at det er hovudmålet i Noreg, og det er det ikkje. EilivUH (diskusjon) 5. juni 2017 kl. 17:43 (CEST)
Nytta til ein wiktionary kjem ikkje frå aktivitetsnivået (ikkje at no.wiktionary er so alt for aktiv heller), men frå innhaldet. Samanlikna med wikipediaer tek det i snitt mykje lengre tid før innhaldet på ein wiktionary vert gamalt - språk endrar seg ikkje so snøgt, og om ei tyding av eit ord har gått ut or bruk (noko som elles er ein gradvis og potensielt humpete prosess) er ho framleis relevant, ho lyt berre merkjast på høveleg vis. Det er litt tynt med innhald her òg, men det finst.
Det finst visse nisjar der ein nynorsk wiktionary kan vera meir nyttig enn ein wiktionary på både bokmål og nynorsk. Eit døme er at ein nynorsk wiktionary kan handsama bokmål som eit framandspråk, slik som her: avgjørelse, adferd, fortsettelse, helhet og lønnsomhet. Dette gjer at ein brukar som kjenner til eit bokmålsord mykje lettare kan finna tilsvarande nynorske ord. Det same gjeld faktiske framandspråk: kva er eit visst engelsk, tysk eller spansk ord på nynorsk? Om ein lyt gå gjennom bokmål, risikerer ein at ein endar opp med eit ord som ikkje er den beste omsetjinga; og dette er det garantert at ein slepp på ein nynorsk wiktionary.
Det er klart at den vesle mengda med innhald tell negativt, men dette kan samstundes i nokon mon kompenserast for ved korleis søkjefunksjonen verkar; t.d. ved at ein får opp resultat frå no.wiktionary dersom ein ikkje får treff på søket lokalt, eller at ein kan klikka på ei lenkje som gjer det same søket på no.wiktionary. --Njardarlogar (ordskifte) 6. juni 2017 kl. 15:55 (CEST)

Status 2009[endre]

Kva skjer med nn wiktionary no? Eg vil gjerne sjaa at den veks seg stoerre enn 100 artiklar.. Er det bidragsytarar att her no naar vi skriv 2009 ? Nynorsk vil etter mi meining drukne vekk i ei samansmelta ordbok med bokmaal.

Det er framleis særs lite arbeid som vert gjort på nynorsk Wiktionary «nn:wikt», sjølv om det ser ut som han no har våkna litt til live med det arbeidet du gjer her. nn:wikt kjem til å fortsette å eksistere; det er ikkje nokon konsensus om at han skal verte sletta, sjølv om dette har blitt diskutert på Samfunnshuset på nn:wikt nyleg. Per i dag er status at nn:wikt, er skreven på nynorsk, medan norsk Wiktionary «no:wikt» godtek begge målformer. Ettersom no:wikt godtek oppføringar på båe målformer, ser ikkje me som er aktive der poenget med å oppretthalde ein eigen, separat nynorsk Wiktionary. Me tykkjer òg at nynorsk vil verte meir synleg i ei fellesnorsk ordbok som no:wikt er, ettersom eit oppslag på eit bokmålsord også viser dei nynorske utgavene av ordet, slik som f.eks. på sida no:knuslete. (Kanskje ikkje det beste eksempelet, men det var det første som kom opp ved hjelp av «tilfeldig side».)
Viss du ønskjer å fortsette å vere aktiv på nn:wikt, har du sjølvsagt lov til det, og eg ønskjer deg lykke til med det arbeidet du gjer her. Men, du skal vite at du er velkommen til oss på no:wikt, og at du der vil ha same anledning til å bidra, på nynorsk, som du har her. V85 12. april 2009 kl. 18:52 (CEST)
Ville berre leggja til at nn wikt vel aldri har hatt bidragsytarar anna ein heilt i starten. Eg heller òg mot at no wikt kan henda er det beste alternativet. Ingenting kjemer til å henda med nn wikt slik som stoda er no; korkje av det gode eller vonde slaget. --Harald Khan Ճ 18. april 2009 kl. 14:20 (CEST)
Eg tenkte berre eg skulle leggja til at viss du har behov for hjelp, så er det berre å spørja, så skal eg forsøka å hjelpa så godt eg kan. Eg har vært aktiv som synsar på båe laotisk of fransk wiktionary. ;-) V85 23. april 2009 kl. 14:07 (CEST)

2011 og framover[endre]

Trass i dystre spådomar negativ omtale over, er det lite truleg at Nynorsk Wiktionary nokon gong vil verta lagd på is. Det siste året er det vorte gjort ei rad betringar på vevsida (mange nye malar, hjelpesider osb.), so infrastrukturen her på nn-wikt byrjar å likna på noko. Sidetalet er nett no dessutan oppe på over 2000, til skilnad frå kring 100 då innleggi over vart lagde inn. --Njardarlogar (ordskifte) 29. desember 2010 kl. 22:06 (CET)

Sitelinks are enabled on Wikidata for Wiktionary pages (outside main namespace)[endre]

Hello,

I’m sorry to write this message in English. Please help us translating the full message here!

Short version: Since yesterday, we are able to store the interwiki links of all the Wiktionaries namespaces (except main, citations, user and talk) in Wikidata. This will not break your Wiktionary, but if you want to use all the features, you will have to remove your sitelinks from wikitext and connect your pages to Wikidata.

Important: even if it is technically possible, you should not link Wiktionary main namespace pages from Wikidata. The interwiki links for them are already provided by Cognate.

Long version available and translatable here.

If you encounter any problem or find a bug, feel free to ping me.

Thanks, MediaWiki message delivery (diskusjon) 21. juni 2017 kl. 10:28 (CEST)

Enabling Page Previews[endre]

CKoerner (WMF) 6. juli 2017 kl. 17:03 (CEST)

Omsetjingar[endre]

När man lägger till översättningar (omsetjingar, se t.ex. haust och stor), så fungerar det inte att ange språket "en", för man får ett felmeddelande om att detta inte är ett främmande språk; koden tror tydligen att den kör på en.wiktionary. Det går inte heller att ange språken "be" (kviterussisk) och "uk" (ukrainsk), för det saknas någon transkriberingsfunktion, dock fungerar "ru" (russisk). --LA2 (diskusjon) 26. juli 2017 kl. 04:45 (CEST)

Arbeidet med innføra omsetjingsfunksjonen frå en byrja i byrjinga av denne månaden so det kan nok enno finnast ein del feil der. Det med translitterasjonen er litt dumt; det burde kanskje endrast slik at det ikkje gav feilmelding når translitterasjonsmodulen ikkje finst, men det er jo òg greitt med ei påminning om dette.
Feila nemnde over skal no vera fiksa. --Njardarlogar (ordskifte) 26. juli 2017 kl. 10:03 (CEST)
Ja, det fungerar. Tack! --LA2 (diskusjon) 26. juli 2017 kl. 11:35 (CEST)

Jag tror att no.wiktionary vill ha din hjälp med införandet av samma system. Se sv:Wiktionary:Bybrunnen#Spørsmål om hjelp – oversettelser. --LA2 (diskusjon) 26. juli 2017 kl. 11:41 (CEST)

Ser ut til at dei har noko på gang. --Njardarlogar (ordskifte) 26. juli 2017 kl. 21:57 (CEST)

Accessible editing buttons[endre]

--Whatamidoing (WMF) (talk) 27. juli 2017 kl. 18:56 (CEST)

Columns for references[endre]

1. september 2017 kl. 20:23 (CEST)

New print to pdf feature for mobile web readers[endre]

CKoerner (WMF) (talk) 20. november 2017 kl. 23:07 (CET)

Heads-up about a technical change affecting this wiki[endre]

Hei. Hjelp til med å setja om til ditt språk. Takk!

This is a heads-up about a technical change affecting this wiki. You do not need to do anything.

In July 2017, the Wikimedia Foundation announced the intention to replace Tidy with RemexHTML across the Wikimedia cluster by July 2018. In order to make this switch, a number of broken wikitext patterns were identified that required fixing on wikis, highlighted via the high priority categories in the Linter extension.

While still planning to finish turning off Tidy in July 2018, doing early switches of wikis from Tidy to Remex will let us identify any lingering issues that are not already caught by the linter categories and our QA testing. We are encouraging big wikis that have worked hard to switch sooner, for example.

Since your wiki has zero high-priority errors, we think that it is ready to switch from Tidy to Remex. To be clear, if we notice problems (or if the wiki requests it), we will revert the change, after identifying the source of the problem. If you notice any incorrect rendering, you can use ?action=parsermigration-edit to identify if the switch from Tidy actually caused it.

We are suggesting 5 December 2017 as the possible date for the switch to happen, so there would still be plenty of time to fix any issues before the holidays start. We look forward to hearing any concerns you would have with this plan, and about how we can help make this transition as smooth as possible: if you have any comments, please remember to ping me personally to make sure I notice and address them, otherwise we will assume this message is acknowledged and the deadline works for your community.

Best, mw:User:Elitre (WMF) 28. november 2017 kl. 11:35 (CET)

PS: Apologies if you are seeing this message on a page that is not the best location for it: I have looked for the appropriate target pages (for example, on Meta), but may have found none. Please, by all means, move the message where you see fit, but most importantly, fix the various distribution lists by adding the correct page there, to avoid that this happens again in the future. I appreciate your understanding, and am available for further information and explanations.

Tell us what you think about the automatic links for Wiktionary[endre]

AdvancedSearch[endre]

Birgit Müller (WMDE) 7. mai 2018 kl. 16:53 (CEST)

Lexicographical data is now available on Wikidata[endre]

Update on page issues on mobile web[endre]

CKoerner (WMF) (talk) 12. juni 2018 kl. 22:58 (CEST)

Global preferences are available[endre]

10. juli 2018 kl. 21:19 (CEST)

New user group for editing sitewide CSS / JS[endre]

Wiktionary Cognate Dashboard[endre]

Editing of sitewide CSS/JS is only possible for interface administrators from now[endre]

(Hjelp til med å setja om til ditt språk)

Hi all,

as announced previously, permission handling for CSS/JS pages has changed: only members of the interface-admin (Grensesnittadministratorar) group, and a few highly privileged global groups such as stewards, can edit CSS/JS pages that they do not own (that is, any page ending with .css or .js that is either in the MediaWiki: namespace or is another user's user subpage). This is done to improve the security of readers and editors of Wikimedia projects. More information is available at Creation of separate user group for editing sitewide CSS/JS. If you encounter any unexpected problems, please contact me or file a bug.

Thanks!
Tgr (talk) 27. august 2018 kl. 14:40 (CEST) (via global message delivery)

Read-only mode for up to an hour on 12 September and 10 October[endre]

6. september 2018 kl. 15:33 (CEST)

The Community Wishlist Survey[endre]

30. oktober 2018 kl. 12:06 (CET)

Change coming to how certain templates will appear on the mobile web[endre]

CKoerner (WMF) (talk) 13. november 2018 kl. 20:35 (CET)

Community Wishlist Survey vote[endre]

22. november 2018 kl. 19:13 (CET)

Advanced Search[endre]

Johanna Strodt (WMDE) (talk) 26. november 2018 kl. 12:03 (CET)

New Wikimedia password policy and requirements[endre]

CKoerner (WMF) (talk) 6. desember 2018 kl. 21:03 (CET)

Selection of the Tremendous Wiktionary User Group representative to the Wikimedia Summit 2019[endre]

Dear all,

Sorry for posting this message in English and last minute notification. The Tremendous Wiktionary User Group could send one representative to the Wikimedia Summit 2019 (formerly "Wikimedia Conference"). The Wikimedia Summit is an yearly conference of all organizations affiliated to the Wikimedia Movement (including our Tremendous Wiktionary User Group). It is a great place to talk about Wiktionary needs to the chapters and other user groups that compose the Wikimedia movement.

For context, there is a short report on what happened last year. The deadline is very close to 24 hrs. The last date for registration is 17 December 2018. As a last minute effort, there is a page on meta to decide who will be the representative of the user group to the Wikimedia Summit created.

Please feel free to ask any question on the wiktionary-l mailing list or on the talk page.

For the Tremendous Wiktionary User Group, -- Balajijagadesh 16. desember 2018 kl. 06:56 (CET)

Invitation from Wiki Loves Love 2019[endre]

Hjelp til med å setja om til ditt språk

WLL Subtitled Logo (transparent).svg

Love is an important subject for humanity and it is expressed in different cultures and regions in different ways across the world through different gestures, ceremonies, festivals and to document expression of this rich and beautiful emotion, we need your help so we can share and spread the depth of cultures that each region has, the best of how people of that region, celebrate love.

Wiki Loves Love (WLL) is an international photography competition of Wikimedia Commons with the subject love testimonials happening in the month of February.

The primary goal of the competition is to document love testimonials through human cultural diversity such as monuments, ceremonies, snapshot of tender gesture, and miscellaneous objects used as symbol of love; to illustrate articles in the worldwide free encyclopedia Wikipedia, and other Wikimedia Foundation (WMF) projects.

The theme of 2019 iteration is Celebrations, Festivals, Ceremonies and rituals of love.

Sign up your affiliate or individually at Participants page.

To know more about the contest, check out our Commons Page and FAQs

There are several prizes to grab. Hope to see you spreading love this February with Wiki Loves Love!

Kind regards,

Wiki Loves Love Team

Imagine... the sum of all love!

--MediaWiki message delivery (diskusjon) 27. desember 2018 kl. 11:13 (CET)

FileExporter beta feature[endre]

Johanna Strodt (WMDE) 14. januar 2019 kl. 10:41 (CET)

No editing for 30 minutes on 17 January[endre]

You will not be able to edit the wikis for up to 30 minutes on 17 January 07:00 UTC. This is because of a database problem that has to be fixed immediately. You can still read the wikis. Some wikis are not affected. They don't get this message. You can see which wikis are not affected on this page. Most wikis are affected. The time you can not edit might be shorter than 30 minutes. /Johan (WMF)

16. januar 2019 kl. 19:52 (CET)

Talk to us about talking[endre]

Trizek (WMF) 21. februar 2019 kl. 16:01 (CET)

Read-only mode for up to 30 minutes on 11 April[endre]

8. april 2019 kl. 12:56 (CEST)

Wikimedia Foundation Medium-Term Plan feedback request[endre]

Hjelp til med å setja om til ditt språk

The Wikimedia Foundation has published a Medium-Term Plan proposal covering the next 3–5 years. We want your feedback! Please leave all comments and questions, in any language, on the talk page, by April 20. Takk! Quiddity (WMF) (talk) 12. april 2019 kl. 19:35 (CEST)

Update on the consultation about office actions[endre]

Hello all,

Last month, the Wikimedia Foundation's Trust & Safety team announced a future consultation about partial and/or temporary office actions. We want to let you know that the draft version of this consultation has now been posted on Meta.

This is a draft. It is not intended to be the consultation itself, which will be posted on Meta likely in early September. Please do not treat this draft as a consultation. Instead, we ask your assistance in forming the final language for the consultation.

For that end, we would like your input over the next couple of weeks about what questions the consultation should ask about partial and temporary Foundation office action bans and how it should be formatted. Please post it on the draft talk page. Our goal is to provide space for the community to discuss all the aspects of these office actions that need to be discussed, and we want to ensure with your feedback that the consultation is presented in the best way to encourage frank and constructive conversation.

Please visit the consultation draft on Meta-wiki and leave your comments on the draft’s talk page about what the consultation should look like and what questions it should ask.

Thank you for your input! -- The Trust & Safety team 16. august 2019 kl. 10:03 (CEST)

New tools and IP masking[endre]

21. august 2019 kl. 16:19 (CEST)

The consultation on partial and temporary Foundation bans just started[endre]

-- Kbrown (WMF) 30. september 2019 kl. 19:14 (CEST)